in the name of Beauty - English translation – Linguee (2022)

The Beauty Company BV is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van (informatie op) deze website.

beautea.com

The Beautea Company BV cannot be held liable for any damage of whatever nature caused by the use of (information on) this website.

beautea.com

De betaling die u voor uw aankopen bij Shave and more doet, zijn ter name van Beauty4All.

shaveandmore.com

The payment you make for your purchases with Shave and more so, are at particular Beauty4All.

shaveandmore.com

Andere workshopdagen en – weekenden die o.a. gegeven worden zijn: De Wilde Vrouw, Eén met de Bron (waarin we de vijf

[...]

talen van de Bron bij langs gaan: Klank, aanraking, beweging,

[...] kunst en stilte) en The Beauty Saloon (speciaal [...]

voor vrouwen).

dancingspiritwriting.com

Other workshops and weekends Lily gives, are for example: The Wild Woman, One with Source (where we work with

[...]

the five languages of the Source: sound, touch, art, movement and

[...] silence) and The Beauty Saloon (specially for women).

dancingspiritwriting.com

Hij is later in brede kring vooral bekend geworden als schrijver van de middeleeuwse detective-roman The Name of the Rose.

sikkensfoundation.org

Later he particularly became known to the general public as the writer of the medieval detective novel The Name of the Rose.

sikkensfoundation.org

Dankzij de hydraterende en helende eigenschappen wordt mango

[...] boter vaak gevonden in beauty producten die zijn [...]

ontwikkeld zijn om natuurlijke vochtverlies te voorkomen.

cosmania.nl

Thanks to its moisturizing and healing properties, mango butter

[...] is often found in beauty products that are [...]

designed to naturally prevent moisture loss.

cosmania.nl

De Italiaanse uitvoering van Beauty & the Beast hebben we verhuisd van Milaan naar Rome.

stsonstage.com

stsonstage.com

(Video) Free online dictionary Linguee.com

We moved the Italian version of the musical Beauty and the Beast from Milan to Rome.

stsonstage.com

De Engelse versie verwijst in dit geval naar “agents who act in the name and for the account of another, when they procure for their principal the services”.

eur-lex.europa.eu

In that context, the English version refers to “agents who act in the name and for the account of another, when they procure for their principal the services”.

eur-lex.europa.eu

Organisatie van de

[...] Noord-Amerikaanse Mennonieten die veelal praktische hulp biedt en werkt aan bevordering van vrede In the Name of Christ

merk2012.ch

A Mennonite aid organisation, working in relief, development, and peace and justice „in the name of Christ

merk2012.ch

Verzoeken van

[...] ondernemingen om de toepassing van een individueel antidumpingrecht (bv. na een naamswijziging van een bedrijf of na de oprichting van nieuwe productie- of verkoopmaatschappijen) dienen aan de Commissie te worden gericht, onder opgave van alle relevante gegevens, met name indien deze naamswijziging of de oprichting van nieuwe productie- of verkoopmaatschappijen verband houdt met wijzigingen in de activiteiten van de onderneming op het gebied van productie en de verkoop in binnen- en buitenland.

eur-lex.europa.eu

Any claim requesting the application of an individual company anti-dumping duty rate (e.g. following a change in the name of the entity or following the setting up of new production or sales entities) should be addressed to the Commission forthwith with all relevant information, in particular any modification in the company’s activities linked to production, domestic and export sales associated with, for example, that name change or that change in the production and sales entities.

eur-lex.europa.eu

13.4 Na doorhaling van de desbetreffende boeking in het

[...] aandelenregister, wordt een nieuwe boeking of bijboeking als bedoeld in artikel 11 ten name van de rechthebbende gesteld.

unilever.com

13.4 After deletion of the existing booking

[...]

in the share register an

[...] initial booking or an addition as referred to in Article 11 shall be recorded in the name of the person entitled to [...]

theshare.

unilever.com

17.3 Mochten die

[...] erfgenamen, rechtverkrijgenden of liquidateuren in gebreke blijven de ten name van hun rechtsvoorganger, onderscheidenlijk ten name van de ontbonden vennootschap, [...]

vereniging

[...]

of maatschappij staande aandelen als hierbedoeld, alle aan de in vorenvermelde vergadering aangewezen persoon of personen over te dragen binnen veertien dagen nadat hun van die aanwijzing mededeling is gedaan, dan zal de raad van bestuur door ondertekening namens hen van de in artikel 13 lid 2 bedoelde akte die overdracht zelf kunnen bewerkstelligen met aantekening der overdracht in het in artikel 11 bedoelde aandelenregister.

unilever.com

17.3 In the event of the heirs-at-law, legal successors or liquidators failing to transfer all the said shares registered in the name of their [...]

legal predecessor or in the

(Video) Learn Italian While You Sleep 😀 Most Important Italian Phrases and Words 😀 English/Italian (8 Hours)

[...]

name of the dissolved partnership, association or company, to the person or persons designated by the said meeting within fourteen days after notification of such designation to them, the Board of Directors may effect such transfer themselves by signing on their behalf an instrument as mentioned in Article 13, paragraph 2 hereof; such transfer shall be recorded at the same time in the share register mentioned in Article 11 hereof.

unilever.com

2. Indien de

[...] belastingplicht, bedoeld in het eerste lid, voortvloeit uit het genot van een onroerende zaak krachtens eigendom, bezit of beperkt recht en de aanslag ten name van één van [...]

de belastingplichtigen

[...]

is gesteld, kan de met de invordering van eilandbelastingen belaste eilandambtenaar de belastingaanslag op de gehele onroerende zaak verhalen ten name van degene te wiens name de aanslag is gesteld, zonder rekening te houden met de rechten van de overige belastingplichtigen.

rijksdienstcn.com

If the tax liability referred to in the first paragraph arises from the enjoyment of immovable property by virtue of ownership, possession, or a limited right, and the assessment [...]

has been issued in the

[...]

name of one of the taxpayers, the island official charged with collecting island taxes may recover the tax assessment from the entire immovable property in the name of the person in whose name the assessment was issued, without taking into account the rights of the other taxpayers.

rijksdienstcn.com

The Beauty Company BV garandeert [...]

niet dat het gebruik van de informatie op deze website geen inbreuk maakt op de rechten van derden.

beautea.com

The Beautea Company BV cannot [...]

guarantee that the use of the information on this website does not infringe any third-party rights.

beautea.com

Zet je eerst de Jet Thruster aan en daarna de boegschroef, dan krijg je qua geluid het effect van The Beauty and the Beast.

hollandmarineparts.nl

If you first start the Jet Thruster and then the bow thruster, the difference in sound is like the Beauty and the Beast.

hollandmarineparts.nl

Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken alsmede voor overheidsopdrachten voor leveringen die bijkomende diensten en/of werkzaamheden voor aanbrengen en installeren inhouden, kan van rechtspersonen echter

[...]

worden verlangd dat zij in

[...] de inschrijving of in het verzoek tot deelneming de namen en de beroepskwalificaties [...]

vermelden van

[...]

de personen die met de uitvoering van de verrichting worden belast.

eur-lex.europa.eu

However, in the case of public service and public works contracts as well as for public supply contracts covering in addition services and/or siting and installation operations, legal persons may

[...]

be required to indicate

[...] in the tender or the request to participate, the names and relevant professional [...]

qualifications

[...]

of the staff to be responsible for the performance of the contract in question.

eur-lex.europa.eu

eur-lex.europa.eu

(Video) The Cranberries - Linger (Official Music Video)

Een goede oplossing is om een kleine library

[...]

te creëeren die de gebruikte sleutels bijhoudt en duplicaten

[...] voorkomt. which uses the name of an existing file [...]

(pathname)

userfriendly.net

A good solution is to create a little

[...] library which traces the assigned keys and [...]

avoids duplicates.

userfriendly.net

Het College wijst met name op het belang om de sterkte (alsnog) in de naam op te nemen indien er een line extension wordt geregistreerd.

cbg-meb.nl

In geval van accidentele schade: bestek of originele factuur van de reparatie [...]

met verklaring van de verkoper betreffende de

[...]

aard van de schade en de onmogelijkheid tot reparatie.

ing.lu

In case of accidental damage, the original repair estimate or the original [...]

repair invoice or a statement of the seller indicating

[...]

the nature of the damage and certifying the impossibility to repair.

ing.lu

Elke Verrichting met betrekking tot de tegoeden die afhangen van de

[...]

nalatenschap en die zijn

[...] ingeschreven ten name van de overledene of van diens echtgenoot met wie hij gehuwd was onder het stelsel van gemeenschap van goederen, kan afhankelijk worden gesteld van het schriftelijke akkoord van al diegenen die de hoedanigheid van erfgenaam of van rechthebbende die de tegoeden van de nalatenschap die de Bank in haar bezit heeft geheel of gedeeltelijk [...]

moet ontvangen.

keytradebank.lu

All Operations relating to the assets making up the estate, registered in the name of the deceased or of his spouse in a communal estate settlement, may be subject to the written approval of every person with the capacity of residual legatees and devisees, or of successors called upon to collect part or all of the assets making up the estate and held by the Bank.

keytradebank.lu

U mag geen huidig

[...] of toekomstig belang hebben of verwerven in een ander distributeurschap in naam van een familielid of een andere persoon.

liveandlookyoung.com

You may not have or acquire a

(Video) 10 English words that DON'T EXIST in Spanish | Superholly

[...] present or future ownership interest in or establish another Distributorship in the name of a family member or an unrelated individual.

liveandlookyoung.com

Vastgesteld werd dat

[...] deze wijzigingen in naam, adres of de verplaatsing [...]

van de economische activiteiten niet van invloed

[...]

waren op de assemblageactiviteiten als bedoeld in de vrijstellingsverordening en de Commissie is derhalve van oordeel dat deze wijzigingen geen invloed dienen te hebben op de vrijstelling van het uitgebreide recht.

eur-lex.europa.eu

It has been established that

[...] these changes in the name and/or legal seat and transfer [...]

of economic activity did not affect

[...]

the assembly operations with regard to the stipulations of the exemption Regulation and therefore the Commission does not consider that these changes should affect the exemption from the extended anti-dumping duty.

eur-lex.europa.eu

Het Fonds vestigt de aandacht van de beleggers op het feit dat een belegger zijn rechten als

[...]

belegger ten aanzien van

[...] het Fonds, met name het recht om deel te nemen aan algemene vergaderingen van de Aandeelhouders, alleen direct kan uitoefenen als de belegger zelf en in zijn eigen naam is geregistreerd in het aandeelhoudersregister [...]

van het Fonds.

fidelity.nl

The Fund draws the investors’ attention

[...]

to the fact that

[...] any investor will only be able to fully exercise his investor’s rights directly against the Fund, notably the right to participate in general meetings of the Shareholders, if the investor is registered himself [...]

and in his own

[...]

name in the register of Shareholders of the Fund.

fidelity.se

11.2 In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een aangesloten instelling ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, worden de naam en het adres van de aangesloten instelling onderscheidenlijk het centraal instituut opgenomen in het aandelenregister, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot alsmede de datum van de erkenning of betekening.

unilever.com

11.2 In the event that shares have been transferred to an intermediary for the purpose of incorporation in a collective depot or to the central institute for the purpose ofincorporation in the giro depot, the name and address ofthe intermediary or the central institute, as the case may be, shall be entered in the register, together with the date on which the shares have been incorporated in a collective depot or the giro depot, as the case may be, as well as the date of acknowledgement or service of transfer.

unilever.com

De wettigheid van in de handel gebracht hout is gebaseerd op de naleving van de nationale wet- en regelgeving en van de geratificeerde internationale juridische instrumenten die moeten worden toegepast om de duurzaamheid te waarborgen van het

[...]

bosbeheer door de

[...] producerende en/of uitvoerende onderneming, haar leveranciers en haar onderaannemers, in naam van de eigenaar van het bos (de staat, de gemeente, een particuliere eigenaar of een gemeenschap).

eur-lex.europa.eu

The legality of timbers placed on the market is based on compliance with national laws and regulations and duly ratified international legal instruments, the application of which is necessary in order to guarantee the viability of

[...]

forest management by the

[...] producing and/or exporting enterprise, its suppliers and subcontractors, in the name of the owners of the forest (the State, the local government district, a private owner or a community).

(Video) the vaccine on caves in the mountains or on the ground, setting it on fire and pouring soil from abo

eur-lex.europa.eu

FAQs

What is linguee English? ›

Linguee is an online bilingual concordance that provides an online dictionary for a number of language pairs, including many bilingual sentence pairs.

Is linguee a dictionary? ›

Linguee is a new kind of dictionary app for French-English, Spanish-English and other language pairs. You will find reliable translations in the shortest time, even when you're offline. Dictionary for Spanish, French, German, Portuguese and many more.

What is the best German to English translator online? ›

This tool is for translating simple sentences; the result may need to be perfected.
 • • Deepl: German-English translation.
 • • Reverso: German-English translation.
 • • Google: German-English translation.
 • • Systran: German-English translation.
 • • Bing: German-English translation.
 • • Linguatec: French-English translation.

What is the German word of why? ›

Warum, which is the basic translation of "Why" in German. Sind Sie is the 2nd person plural of the verb sein.

How do you use a Linguee? ›

How to use Linguee in your linguistic endeavors - YouTube

Is Linguee the same as DeepL? ›

With the release of DeepL in 2017, Linguee's company name was changed to DeepL GmbH. In 2017, it was also financed by advertising on its sister site linguee.com. In January 2021, the company changed its form from Gesellschaft mit beschränkter Haftung to Societas Europaea.

What is your name in German? ›

If you want to say “What is your name?” in German, you would either say, “Wie heißen sie?” (formal) or “Wie heißt du?” (informal).

What is the German F word? ›

Ficken means to f*ck, mit jemandem ficken = to f*ck someone etc. Germans use ficken only in a sexual sense. Most f-expressions in English are translated using some form of Scheiß or Arsch.

What does DeepL use? ›

Like most translation systems, DeepL Translator translates texts using artificial neural networks. These networks are trained on many millions of translated texts. However, our researchers have been able to make many improvements to the overall neural network methodology, mainly in four areas.

Is German easy to learn? ›

Learning German can be a bit difficult, especially if you are a native of a language that doesn't belong to the Indo-European family of languages. But, no matter what your native language is, and even if German may seem tricky to you at first, don't get discouraged.

How do you introduce yourself in German? ›

Introducing yourself | sich vorstellen | German for beginners | A1 - Lesson 6

How can I learn German fast? ›

How to Learn German Fast (But Right): 10 Steps for Smarter Studying
 1. Use Word Frequency Lists to Learn the Most Useful German Vocabulary. ...
 2. Learn Modal Verbs: Say More with Fewer Conjugations. ...
 3. Make a German-speaking Friend for Constant Speaking Practice. ...
 4. Learn German Syntax: Make Sure Every Word Has Its Place.
May 30, 2022

What do we say OK in German? ›

In German, this would be 'Mir gehts es gut', or 'Ich bin ok'. If it's something they are asking about and you want to say that it's ok, then you say 'Es ist ok'.

Is German hard to learn? ›

With plenty of straightforward rules, German is not actually as hard to learn as most people think. And since English and German stem from the same language family, you might actually be surprised at the things you pick up without even trying! And on top of it all, it's definitely a useful one, too.

What are the 100 most common words in German? ›

100 most frequently used German words
 • der / die / das (def. art.) the; (dem. pron.) ...
 • und (conj.) and.
 • sein (verb) to be; (aux./perfect tense)
 • in (prep.) in [variation: im in the]
 • ein (indef. art.) a, an; (pron.) one (of)
 • zu (prep.) to, at; (adv.) too.
 • haben (verb) to have; (aux./perfect tense)
 • ich (pers. pron.) I.

Is DeepL accurate? ›

Although DeepL has only been around for a few years, it's already proven itself as a reliable alternative to Google Translate. Research on the two services has found that DeepL is more accurate than Google Translate in many cases — but, like many AI-powered tools, it may have a bias problem.

Is DeepL Translator free? ›

If you just need to translate a bit of text, the web versions of both Google Translate and DeepL are free.

Is DeepL safe? ›

We protect your data with the highest security measures

All data transferred between DeepL Pro subscribers and DeepL infrastructure is encrypted using state-of-the-art TLS encryption. We regularly review the cipher suites used and deprecate those which may become insecure in the future.

What is your name in Japanese? ›

Anata no onamae wa? Again. Anata no onamae wa? And that's how to ask, "What is your name?" in Japanese.

What is your name in Chinese? ›

In Chinese, when you want to know someone's name, you can say “Nǐ jiào shénme míngzi?” It means “what's your name?” In this sentence, “jiào” is a verb, which means 'be called”. “Shénme” means “what”.

What is your name in Korean language? ›

' in Korean: 이름이 뭐에요? [Ee-reum-ee mo-eh-yo?]

How do you curse in Italy? ›

Italian swear words
 1. Accidenti! - Damn it, holy smoke! ( lit. ...
 2. Porca vacca! - Holy cow! ( lit. ...
 3. Porca miseria! - For God's sake, for Goodness' sake (lit. pig misery)
 4. Porco cane! - For God's sake! ( lit. ...
 5. Cavolo! - Holy smoke! ( lit. ...
 6. Col cavolo! - No way! (lit. ...
 7. Madonna! - Good God! ( lit. ...
 8. Madonna santa! - Good God! ( lit.

What is the oldest swear word? ›

Fart, as it turns out, is one of the oldest rude words we have in the language: Its first record pops up in roughly 1250, meaning that if you were to travel 800 years back in time just to let one rip, everyone would at least be able to agree upon what that should be called.

What is the Chinese F word? ›

“F***” (the verb) can be directly translated into Chinese as 操 (cào), but honestly that's only for the most extreme of circumstances. A slightly more polite term to use instead is 他妈的 (tā mā de), literally "his mother."

Is DeepL deep learning? ›

DeepL stands for 'deep learning'

Now they are constructing an artificial neural network that can be trained by showing the computer existing examples. The more examples the better the computer can learn. Big data further amplified these opportunities for machine learning.

How much does DeepL cost? ›

Choose between annual and monthly billing
DeepL Translator free freeStarter $10.49 $6.99 per user per month billed annually Try for free Free for 30 days. Cancel anytime.
1 glossary limited to 10 entries1 glossary with 5,000 entries
For 2 or more users
6 more rows

Is there a DeepL app? ›

Can I use DeepL on my mobile device? Yes. We offer mobile apps for iOS and Android. With the DeepL for iOS / DeepL for Android app, you can enjoy fast, accurate, and high-quality text translations.

Is Germany good for Indian students? ›

Over the last few years, Germany has emerged as one of the top choices for students looking to pursue an education abroad. Contrary to popular belief that Indian students prefer English speaking countries like the US, Canada, UK and Australia; Germany continues to see a fast growing presence of students from India.

Are schools in Germany free? ›

That's right: Germans, Europeans, and all non-Europeans can study in Germany free of charge - without tuition fees. It does not matter if you are from the EU or EEA. This applies to almost all study programmes at public universities.

Is Germany a good place to live? ›

Overall, Germany is a great place to live. It has a high standard of living, a strong economy, and plenty of culture and entertainment options for a good work-life balance. The cost of living can be high in the major cities, but there are also many benefits to living in Germany.

How do German greet each other? ›

"Guten Tag" (Good day) or “Hallo” (Hello) are the most common verbal greetings used in Germany. In the South, some people may say “Grüß Gott” (literally translating as 'Greet God'). In formal situations, one should address another person with their title and last name, “Herr” (Mr.) for men and “Frau” (Mrs.)

How do you answer tell me about yourself in Germany? ›

Job Interview In Germany: Can you tell us about yourself? - YouTube

How can I introduce my self in English? ›

Here are some examples:
 1. Morning! I don't think we've met before, I'm Aryan.
 2. Hey there! I'm Surya. I'm new—I just moved to the building a couple of days ago. ...
 3. Hi Amy. I heard it's your first day so I thought I could reach out and introduce myself. We haven't officially met but I'll be working with you on this project.
Dec 8, 2020

Is German useful? ›

It's also ranked as the most powerful country in Europe, scoring exceptionally for quality of life, openness for business and as a place to live and work. So, if you hadn't already guessed, yes — German is an incredibly useful language for business.

What country speak German? ›

In addition to Germany, German is the official language of Austria, Belgium, parts of Italy, Liechtenstein, Luxembourg, Poland, and Switzerland. German is the most widely spoken language of the European Union after English.

Can I learn German in 1 year? ›

German is a complex yet highly systematic language. It is possible to learn German in one year, but it will take a near full-time commitment and immersion learning.

How do Germans say cheers? ›

1. “Prost! “ Translation: “Cheers!

How do you say OK cool in German? ›

Ich dachte mir: "Okay, cool." I was like, "Okay, cool." Ich so: "Okay, cool."

How do u say ya in German? ›

How to Say "Yes" in German - YouTube

Do they speak English in Germany? ›

More than half the population speaks English to some extent, with the prevalence in popular tourist areas being even higher, so English is more common in Germany than other European countries.

Is German or French easier? ›

Nitty-gritty things like these can make getting started a bit of a challenge – but between the two, French will be a little easier, with (slightly) fewer endings to learn. That said, experts largely agree that the more German you learn, the easier it gets, while French gets more complicated the deeper you dive in.

What is the best language to learn? ›

The 7 Best Languages To Learn
 • Spanish. Spanish is the second most commonly spoken language after Mandarin and certainly not a surprise at the top of languages to learn. ...
 • German. Germany has the highest GDP in Europe, and many are flocking to the country seeking new careers. ...
 • Arabic. ...
 • Mandarin. ...
 • Portuguese. ...
 • Russian. ...
 • French.
Oct 26, 2020

Videos

1. Lost in Translation/Found in Performance
(Wilma Theater)
2. Guided Listening #3 | Listening to Music | Je Mange, Oldelaf
(Parapluie French)
3. Pearl Jam - Black (w/ lyrics)
(Northern Sky)
4. I will translate 500 words from english to german or french in 24h to you
(REDMIDO 1)
5. I will translate english to dutch
(free space shop)
6. Learning Spanish with WordReference and Linguee
(Ed Parsons)

You might also like

Latest Posts

Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated: 09/15/2022

Views: 6520

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.